Thị trường trong nước

Đánh giá xưởng

Một số tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm xã hội: 

  • BSCI (Business Social Compliance Initiative)
  • SA 800 (Social Accountability)
  • WRAP (Worldwide Responsible Accedited Production)
  • Better work
  • PVH
  • Waltmart
  • JCP