Lĩnh vực kinh doanh

  • Sản xuất hàng may mặc.
  • Kinh doanh bông, sơ sợi và hóa chất ngành may mặc.
  • Thương mại quốc tế.
  • Phân phối và dịch vụ.
  • Đầu tư phát triển
  • Đầu tư tài chính