Dự án đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy May - Sợi tại xã thôn Tam Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Quy mô dự án 10 ha Tổng vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng.

  • Nhà máy May quy mô khoảng 2.000 lao động và tổng mức đầu tư 246,22 tỷ đồng.
  • Nhà máy Sợi quy mô khoảng 260 lao động và tổng mức đầu tư 550,2 tỷ đồng.